Privacyverklaring

1.    Algemeen 

Hieronder kan je een overzicht vinden op de belangrijkste vragen over de verwerking van je persoonsgegevens door Fluvius zoals beschreven in het toepassingsgebied hieronder. Heb je nog vragen over onze privacyverklaring? Je kan altijd bij ons terecht voor bijkomende informatie via deze contactmogelijkheden

2.    De identiteit van de verwerkingsverantwoordelijke en wie beschermd wordt door de privacyverklaring

Fluvius System Operator CV treedt op als werkmaatschappij voor de volgende nutsbedrijven: Fluvius Antwerpen, Fluvius Limburg, Fluvius West, Gaselwest, Imewo, Intergem, Iveka, Iverlek, PBE, Riobra en Sibelgas.  Fluvius is gevestigd te Brusselsesteenweg 199, 9090 Melle en is ingeschreven in de KBO onder het nummer 0477.445.084.

Fluvius treedt op als verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de privacywetgeving  en vanuit die hoedanigheid willen we jou via deze privacyverklaring informeren over de verwerking van je persoonsgegevens. 

Fluvius heeft een functionaris voor gegevensbescherming (DPO) aangesteld. Hij is bereikbaar via onderstaande contactmogelijkheden.  

Deze privacyverklaring is alleen geldig voor de persoonsgegevens die Fluvius als verwerkingsverantwoordelijke verwerkt in het kader van onze glasvezelactiviteiten. 

Concreet kan je in deze privacyverklaring informatie vinden over de volgende onderwerpen: 

 • Wie is Fluvius en wie wordt beschermd door de Privacyverklaring?
 • Welke persoonsgegevens verwerkt Fluvius?
 • Wat gaat Fluvius met je persoonsgegevens doen?
 • Welke persoonsgegevens delen we met derden?
 • Welke technieken gebruiken we om de privacy van je persoonsgegevens te beschermen?
 • Hoe lang houden we je persoonsgegevens bij?
 • Welke rechten heb je betreffende de verwerking van je persoonsgegevens?
 • Hoe kan je je rechten uitoefenen? 
 • Hoe verzekeren we de naleving van onze Privacyverklaring en de samenwerking met de GBA?
 • Hoe worden wijzigingen aan de huidige Privacyverklaring gedaan?

3.    Welke persoonsgegevens verwerkt Fluvius? 

Fluvius verwerkt persoonsgegevens die zij rechtstreeks verzamelt bij ieder schriftelijk of mondeling contact.  

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die je als natuurlijke persoon identificeren of identificeerbaar maken. Je bent identificeerbaar van zodra we een direct of indirect verband kunnen leggen tussen een jou en andere gegevens. 

In het kader van onze glasvezelactiviteiten verwerken we verschillende categorieën van gegevens:

 • Identificatiegegevens zoals je voor- en achternaam, adres, telefoon- en GSM-nummer, e-mailadres, elektronische identificatiegegevens zoals het IP-adres, cookies, identificatiegegevens van je aansluiting op het glasvezelnetwerk;
 • Financiële gegevens zoals je bankrekeningnummer;
 • Woningkenmerken zoals de aard van de woning, eigendom of gehuurd;
 • Leefgewoonten zoals het communicatiemedium dat je voorkeur geniet; gegevens met betrekking tot eventuele klachten;
 • Eventueel bedrijfsgegevens zoals het ondernemingsnummer voor zover dit gegeven een natuurlijke persoon kan identificeren zoals het BTW nummer van een zelfstandige. 

 

4.    Wat gaat Fluvius met je persoonsgegevens doen?

Fluvius verwerkt persoonsgegevens met je toestemming, ter uitvoering van onze overeenkomst en op basis van ons gerechtvaardigde belangen.  

Concreet verwerken we persoonsgegevens voor onderstaande doeleinden. 

 • A.    We verwerken je persoonsgegevens met je toestemming.
  Via onze website glasvezel.fluvius.be kan je je inschrijven op onze nieuwsbrief over glasvezel. Hiervoor vragen we je uitdrukkelijke toestemming om je naam, voornaam, e-mailadres en je voorkeur voor de stad waar jij een aansluiting wilt zodat we je nieuwsbrieven kunnen versturen met informatie over onze glasvezelactiviteiten. 
 • B.    Fluvius verwerkt je persoonsgegevens ter uitvoering van onze overeenkomst.
  Bij het aanvragen van een aansluiting op het glasvezelnetwerk zullen we je gegevens moeten verwerken om de aansluiting te realiseren en voor facturatiedoeleinden. 
 • C.    We verwerken je persoonsgegevens op basis van ons gerechtvaardigd belang om een netwerk te exploiteren.
  Na het realiseren van de aansluiting op het glasvezelnetwerk zullen wij bijhouden dat op een bepaald adres een aansluiting ligt en zullen wij aan deze aansluiting een unieke identificatienummer koppelen. De verwerking van deze gegevens is noodzakelijk voor de exploitatie van het glasvezelnetwerk. 
 • D.    Fluvius verwerkt persoonsgegevens in het kader van haar dagelijkse bedrijfsvoering die verband houdt met haar wettelijke verplichtingen: voor het beheren van onze boekhouding, klantenbeheer, beheer van geschillen,  enz. 

5.    Welke persoonsgegevens delen we met derden? 

Fluvius zal je persoonsgegevens nooit verkopen of beschikbaar stellen aan derden voor commerciële doeleinden.  

We zullen je voorafgaandelijke toestemming steeds vragen om gegevens over te maken aan derde partijen met uitzondering van de doorgiftes die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van wettelijke verplichtingen, als je reeds beschikt over informatie in verban met de doorgifte of als de persoonsgegevens vertrouwelijk moeten blijven in het kader van een beroepsgeheim. 

Alhoewel verwerkers niet in aanmerking komen als derden willen we je graag informeren dat Fluvius beroep doet op verwerkers waarmee wij persoonsgegevens uitwisselen zoals aannemers, ICT-dienstverleners, communicatiebureau ’s, enz. Hiervoor verzekeren we door middel van verwerkersovereenkomsten dat de verwerkers die in onze opdracht je persoonsgegevens verwerken dat steeds doen met inachtneming van de privacywetgeving en enkel voor de doeleinden die hierboven in punt 4 toegelicht werden. Fluvius zal controleren dat de verwerkers de persoonsgegevens op een veilige, eerlijke, rechtmatige en proportionele manier zullen verwerken. 

In het geval dat de verwerkers waarop Fluvius beroep doet, persoonsgegevens buiten de Europese Economische Ruimte (EER) verwerken, zal Fluvius overeenkomstig de privacywetgeving zorgen via contractuele of andere maatregelen, dat deze gegevens daar een passend beschermingsniveau genieten vergelijkbaar met de bescherming die zij in de EER zouden genieten.

Indien noodzakelijk voor haar dagelijkse bedrijfsvoering en steeds met inachtneming van de privacywetgeving, zal Fluvius ook persoonsgegevens delen met partijen zoals advocaten- en incassokantoren, banken en verzekeringsmaatschappijen. 

6.    Welke technieken gebruiken we om de privacy van je persoonsgegevens te beschermen? 

Fluvius neemt de nodige technische en organisatorische maatregelen om je privacy te beschermen. 

We nemen verschillende technische maatregelen om de persoonsgegevens die we verwerken, te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang of aanpassing ervan, tegen openbaarmaking en vernietiging ervan alsook tegen verlies en diefstal zoals:  beveiliging met een wachtwoord, encryptie van gegevens, firewalls, antivirus, logging en monitoring van onze systemen, toegangsbeheer, ICT-software up to date houden, waar vereist en mogelijk zullen we de persoonsgegeven anonimiseren, enz. 

Fluvius neemt organisatorische maatregelen ter bescherming van je persoonsgegevens zoals het aanstellen van een functionaris voor gegevensbescherming; het in dienst nemen van medewerkers die zorgen voor de veiligheid van ons netwerk, onze infrastructuur en informatiesystemen; maatregelen om de fysieke toegang tot onze kantoren te beheren; onze medewerkers hebben enkel toegang tot die persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van hun taken en worden opgeleid om hun taken steeds met respect voor de privacy uit te voeren; we implementeren de privacywetgeving in onze bedrijfsprocessen, procedures en werkinstructies. 

Deze maatregelen worden regelmatig geëvalueerd en bijgeschaafd door deze aan interne en externe audits te onderwerpen. 

7.    Hoe lang houden we je persoonsgegevens bij? 

Fluvius ziet erop toe dat je persoonsgegevens niet langer bewaard worden dan nodig om de bovenvermelde verwerkingsdoeleinden te realiseren. 

De gegevens die je ons bezorgt om nieuwsbrieven te ontvangen houden we bij zolang je je niet uitschrijft. In elke elektronische communicatie zal je een uitschrijvingslink kunnen vinden. Als je je uitschrijft sturen wij geen e-mails meer en daarenboven gaan wij je persoonsgegevens ineens verwijderen. 

De persoonsgegevens die verwerkt worden in het kader van de uitvoering van je aansluiting houden we bij gedurende een termijn van vijf jaar na de realisatie van de aansluiting. 

De identificatiegegevens van je aansluiting op het glasvezelnetwerk houden we bij zolang wij het netwerk uitbaten. 

We behandelen je persoonsgegevens conform deze Privacyverklaring zolang we ze bewaren.

8.    Welke rechten heb je betreffende de verwerking van je persoonsgegevens? 

Overeenkomstig de privacywetgeving heb je bepaalde rechten met betrekking de verwerking van je persoonsgegevens. Hieronder kan je alvast een overzicht van deze rechten vinden. 

A.    Recht op informatie en van inzage

Je hebt het recht om geïnformeerd te worden of Fluvius je persoonsgegevens verwerkt en wanneer dit het geval is, om inzage te verkrijgen van die persoonsgegevens en van de volgende informatie: 

 • de verwerkingsdoeleinden;
 • de betrokken categorieën van persoonsgegevens;
 • de ontvangers of categorieën van ontvangers (met name ontvangers in derde landen);
 • indien mogelijk, de bewaartermijn of, als dat niet mogelijk is, de criteria ter bepaling van die termijn;
 • het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit;
 • de informatie over de bron van de gegevens indien we persoonsgegevens via een derde verkrijgen; en
 • het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming inclusief profilering. 

Je hebt het recht om een gratis kopie te vragen van je persoonsgegevens in een gangbare vorm. Indien je bijkomende kopieën vraagt kan Fluvius een redelijke vergoeding vragen om haar administratieve kosten te dekken.

B.    Recht op rectificatie

Je hebt het recht om aan Fluvius te vragen om onvolledige of onjuiste persoonsgegevens die door Fluvius verwerkt worden te vervolledigen of te corrigeren. 

C.    Recht op gegevenswissing (“recht op vergetelheid”)

Je hebt het recht om in de volgende gevallen, en zonder onredelijke vertraging, je persoonsgegevens te laten verwijderen door Fluvius:

 • je persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of anderszins verwerkt worden door Fluvius;
 • je trekt je eerdere toestemming voor de verwerking in en er is geen andere rechtsgrond waar Fluvius zich op kan beroepen voor de (verdere) verwerking;
 • je maakt bezwaar tegen de verwerking van je persoonsgegevens en er bestaan geen andere gronden voor de (verdere) verwerking door Fluvius;
 • je persoonsgegevens worden onrechtmatig verwerkt;
 • je persoonsgegevens moeten worden gewist om te voldoen aan een wettelijke verplichting;
 • je persoonsgegevens werden verzameld toen je nog minderjarig was.

In sommige gevallen zullen we je vraag tot gegevenswissing niet kunnen inwilligen, bijvoorbeeld wanneer de verwerking ervan noodzakelijk is voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering of omdat de verwerking van deze persoonsgegevens noodzakelijk is voor het nakomen van wettelijke verplichtingen. We zullen jou daarover verder informeren in ons antwoord op je verzoek tot gegevenswissing.

D.    Recht op de beperking van de verwerking 

Je hebt het recht om de beperking van de verwerking van je persoonsgegevens te vragen indien één van de volgende elementen van toepassing is:

 • je betwist de juistheid van die persoonsgegevens: het gebruik ervan wordt beperkt gedurende een periode waarin Fluvius de juistheid van de gegevens zal controleren;
 • de verwerking van je persoonsgegevens is onrechtmatig: in plaats van het wissen van je gegevens, verzoek je om beperking van het gebruik ervan;
 • Fluvius heeft je gegevens niet meer nodig voor de oorspronkelijke verwerkingsdoeleinden, maar jij hebt ze nodig voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering: in plaats van het wissen van je gegevens, wordt het gebruik ervan beperkt voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van de rechtsvordering;
 • zolang er nog geen beslissing is genomen over de uitoefening van je recht op bezwaar tegen de verwerking, verzoek je om het gebruik van je persoonsgegevens te beperken. 

E.    Recht  op overdraagbaarheid van persoonsgegevens

Je hebt het recht om Fluvius te verzoeken je persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen en het recht om die gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over de dragen. Je kan ons daarbij vragen om de gegevens rechtstreeks aan de andere verwerkingsverantwoordelijke over te maken tenzij dit technisch niet mogelijk is. 

Dit recht is enkel geldig voor de persoonsgegevens die je zelf hebt verstrekt aan Fluvius op basis van je toestemming of ter uitvoering van een overeenkomst en waarbij de verwerking via geautomatiseerde procedures wordt verricht. Wanneer de verwerking gebeurt op basis van een wettelijke verplichting of voor de vervulling van een taak van algemeen belang, geldt dit recht niet. 

F.    Recht van bezwaar en geautomatiseerde individuele besluitvorming

Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens indien de verwerking gebeurt ter vervulling van een taak van algemeen belang of in het gerechtvaardigd belang van Fluvius. 

Fluvius zal de verwerking van je persoonsgegevens staken, tenzij zij dwingende en legitieme gronden voor de verwerking kan aantonen die zwaarder wegen dan je belangen, rechten en vrijheden óf wanneer de verwerking van de persoonsgegevens verband houdt met het instellen, uitoefenen of onderbouwen van een rechtsvordering. 

Je hebt het recht om niet onderworpen te worden aan een besluit dat gebaseerd is op een verwerking die uitsluitend geautomatiseerd gebeurde, waaronder profilering. Dit recht geldt niet voor de volgende gevallen: wanneer profilering of geautomatiseerde individuele besluitvorming toegestaan is bij een wettelijke bepaling die tevens voorziet in passende maatregelen ter bescherming van je rechten en vrijheden; wanneer dit noodzakelijk is voor de totstandkoming of de uitvoering van een overeenkomst; wanneer dit berust op je uitdrukkelijke toestemming.  

G.    Recht om klacht neer te leggen bij een toezichthoudende autoriteit 

Jij hebt het recht om klacht neer te leggen bij de toezichthoudende autoriteit indien je van mening bent dat de verwerking van je persoonsgegevens een inbreuk maakt op de privacywetgeving. 

De toezichthoudende autoriteit in België is de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA). De contactgegevens hiervan zijn: Drukpersstraat 35, 1000 Brussel; telefoonnummer +32 (0)2 274 48 00; [email protected]; www.gegevensbeschermingsautoriteit.be

9.    Hoe kan je je rechten uitoefenen? 

Je kan met ons contact opnemen voor meer informatie over de Privacyverklaring of in verband met de uitoefening van je rechten via de volgende gegevens:

 • via het formulier op onze website;
 • via e-mail op het adres [email protected] ;
 • via een brief gericht aan Fluvius System Operator cvba, t.a.v. de Functionaris voor Gegevensbescherming (DPO), Brusselsesteenweg 199, 9090 Melle;
 • telefonisch op het nummer 078 35 35 34. 

Indien je een van de bovenvermelde rechten wilt uitoefenen, moet je ons een bewijs van identiteit (zoals een kopie van de identiteitskaart) of van een verkregen volmacht bezorgen.

10.     Hoe verzekeren we de naleving van de Privacyverklaring en de samenwerking met de GBA? 

We zetten regelmatig audits op om te controleren of we de vereisten opgenomen in deze Privacyverklaring naleven en deze aan te passen waar aangewezen.  

Wanneer we formele klachten ontvangen nemen we contact op met die persoon om vervolgacties te bespreken. 

We werken samen met de GBA om klachten met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens te verhelpen die we niet rechtstreeks met de betrokkene kunnen oplossen.

11.     Hoe worden wijzigingen aan de huidige Privacyverklaring gedaan?

De Privacyverklaring van Fluvius wordt van tijd tot tijd gewijzigd, bijvoorbeeld omwille van aanpassingen aan ons takenpakket die een invloed hebben op de verwerking van persoonsgegevens. 

Alle wijzigingen aan deze Privacyverklaring en de meest recente versie zullen we op onze website publiceren, nl. glasvezel.fluvius.be