Juridische informatie

Algemene Aansluitingsvoorwaarden glasvezel

Versie 2 dd. 8 augustus 2022. Deze versie is van toepassing op aanvragen ingediend vanaf 8 augustus 2022. 
Versie 1, van toepassing op aanvragen vanaf 1 oktober 2018 tot 8 augustus 2022, kan je raadplegen in het archief.  

Artikel 1. Identiteit van de partijen

Fluvius System Operator CV (hierna: Fluvius) staat in voor de realisatie en exploitatie van de glasvezelnetten en de aansluiting hierop voor de opdrachthoudende verenigingen Fluvius Antwerpen, Fluvius Limburg, Fluvius West, Gaselwest en Imewo, (hierna “de Netbeheerders” of ieder individueel ook “de Netbeheerder” genoemd). Fluvius is de werkmaatschappij van deze Netbeheerders en treedt met betrekking tot het voorwerp van deze Algemene Aansluitingsvoorwaarden op in naam en voor rekening van deze Netbeheerders. 

Fluvius is gevestigd te Brusselsesteenweg 199, 9090 Melle. Het ondernemingsnummer van Fluvius is 0477.445.084. 

Onder Klant wordt in deze Algemene Aansluitingsvoorwaarden begrepen de fysieke persoon, de rechtspersoon of de feitelijke vereniging, die een aansluitingsaanvraag indient bij Fluvius voor Werken. 

De Klant die deze algemene aansluitingsvoorwaarden aanvaardt, verklaart daartoe bevoegd te zijn en/of treedt op in naam en voor rekening van de partij die hij verbindt. De bepalingen van onderhavige voorwaarden en van een eventuele offerte verbinden alle partijen en zullen ook gelden voor enige rechtsopvolger of verkrijger van de partijen en andere die bij deze overeenkomst betrokken zijn.

Artikel 2. Toepassingsgebied van de Algemene Aansluitingsvoorwaarden

Fluvius organiseert een pilootproject voor de aanleg en exploitatie van glasvezelnetwerken op het grondgebied van vijf Vlaamse steden en gemeenten (hierna Piloot). 

De Algemene Aansluitingsvoorwaarden zijn van toepassing wanneer de Klant een aanvraag indient in het kader van aansluitingen of een wijziging daarvan, alsook alle daaraan verbonden ontwerpen, studies, werken en andere diensten met betrekking tot het glasvezelnetwerk in het kader van de Piloot (hierna genoemd: Werken) . 

De Algemene Aansluitingsvoorwaarden worden ter beschikking gesteld aan de Klanten op de website van Fluvius, glasvezel.fluvius.be

Artikel 3. Goedkeuring van de Algemene Aansluitingsvoorwaarden

Vooraleer de aansluitingsaanvraag effectief in te dienen, wordt de Klant verzocht te bevestigen dat hij kennis heeft kunnen nemen van de Algemene Aansluitingsvoorwaarden en dat hij zich daarmee akkoord verklaart. Bij onduidelijkheid of vragen wordt de Klant verzocht om vóór de goedkeuring van de Algemene Aansluitingsvoorwaarden, vragen te stellen aan Fluvius.

Pas nadat de Klant zich akkoord verklaard heeft met de Algemene Aansluitingsvoorwaarden, kan de aansluitingsaanvraag ingediend worden. Het proces voor het indienen van een aansluitingsaanvraag en het vervolg hiervan wordt nader beschreven in artikel 5.
Fluvius aanvaardt geen afwijkingen of voorbehoud bij de aanvaarding van de Algemene Aansluitingsvoorwaarden. Een voorwaardelijke aanvaarding, ook indien via een aparte communicatie (brief, e-mail…) aan Fluvius gericht, is niet tegenstelbaar aan Fluvius.

Artikel 4. Wijzigingen van de Algemene Aansluitingsvoorwaarden - nietigheid

Deze Algemene Aansluitingsvoorwaarden alsook de overige toepasselijke voorwaarden kunnen op elk ogenblik gewijzigd worden. 

Deze wijzigingen zijn niet van toepassing na het indienen van een aansluitingsaanvraag, tijdens de geldigheidsduur van een door Fluvius opgemaakte offerte, alsook na de goedkeuring van de offerte door de Klant. In deze laatste gevallen blijven de aan de offerte verbonden voorwaarden en tarieven van kracht. De offerte heeft een geldigheidsduur van zes maanden.

De nieuwe voorwaarden treden in werking op de datum van de bekendmaking ervan op de website glasvezel.fluvius.be. De datum van bekendmaking zal steeds vermeld worden in de Algemene Aansluitingsvoorwaarden. 

Elke bepaling uit de offerte of onderhavige algemene aansluitingsvoorwaarden die onwettig of onuitvoerbaar wordt, tast de wettelijkheid en uitvoerbaarheid van de overige bepalingen niet aan. De partijen dienen in dat geval te goeder trouw te onderhandelen over de nietige of onuitvoerbare clausules ten einde een akkoord te bereiken over de nieuwe clausules die de onwettig geworden of onuitvoerbaar geworden clausules moeten vervangen en die hetzelfde juridische en economische doel moeten bereiken.

Artikel 5. Beschrijving van de aansluitingsprocedure

5.1 Aanvraag via het online aansluitformulier

De Klant kan een aansluitingsaanvraag indienen via het online aansluitformulier op de website glasvezel.fluvius.be.  

Op enkele uitzonderingen na, dient iedere aanvraag ingegeven te worden via de website. Indien de Klant hier zelf niet toe in de mogelijkheid is, zal een Fluvius-medewerker de Klant daartoe bijstaan ter gelegenheid van een telefonisch contact, aan het loket of tijdens een infomoment. In dat geval zal de Klant echter wel gevraagd worden om zijn akkoord met de Algemene Aansluitingsvoorwaarden te geven. Deze algemene aansluitingsvoorwaarden zijn ook van toepassing op dergelijke aanvragen.

Fluvius maakt een onderscheid tussen eenvoudige en complexe aansluitingen. Eenvoudige aansluitingen zijn aansluitingen van gebouwen waarbij de afstand tussen de gevel en de rooilijn niet meer dan 15 meter bedraagt. Complexe aansluitingen zijn aansluitingen van gebouwen waarbij de afstand tussen de gevel en de rooilijn meer dan 15 meter bedraagt, aansluitingen van of binnen een appartementsgebouwen en aansluitingen van rechtspersonen en verenigingen ofwel professionele aansluitingen . 

Na ontvangst van een eenvoudige aansluitingsaanvraag krijgt de Klant een bevestigingsmail en wordt de Klant later gecontacteerd om een uitvoeringsdatum te bepalen. 

Bij complexe aansluitingen kan de uitvoeringsdatum pas bepaald worden nadat de Klant in eerste gecontacteerd werd door Fluvius: 

 • bij de aansluiting van gebouwen waarbij de afstand tussen de gevel en de rooilijn meer dan 15 meter bedraagt zal een aangestelde van Fluvius contact opnemen met de Klant voor een technisch bezoek;
 • bij de aansluiting van of binnen een appartementsgebouw zal een aangestelde van Fluvius in eerste instantie contact opnemen met de syndicus van het gebouw voor het maken van afspraken en vervolgens kan er een technisch bezoek worden ingepland. 
 • in geval van een professionele aansluiting kan een aangestelde van Fluvius contact opnemen met de Klant voor verdere afspraken. 

5.2 Opmaak offerte

Indien van toepassing overeenkomstig de geldende tarieven en na het doorlopen van de hierboven beschreven stappen, zal Fluvius een offerte opstellen. In zulke gevallen is de goedkeuring van de offerte een essentiële voorwaarde zonder dewelke de inplanning en uitvoering van de Werken niet mogelijk is. De offerte kan bijzondere voorwaarden bevatten.

De Klant verbindt zich ertoe om alle gegevens waarheidsgetrouw en juist in te geven op het online aansluitformulier. De Klant is als enige verantwoordelijk voor de juistheid van de ingevoerde gegevens en Fluvius behoudt zich het recht om offertes opgesteld op basis van valse of verkeerde informatie te wijzigen of in te trekken. 

5.3 Indiening aansluitingsaanvraag 

Na de goedkeuring van deze Algemene Aansluitingsvoorwaarden en indien van toepassing na de goedkeuring van de offerte door de Klant, is de aansluitingsaanvraag ingediend en worden de nodige voorbereidingen getroffen voor de geplande Werken. 

5.4 Wijziging offerte op initiatief van Fluvius 

De afgeleverde offerte met betrekking tot een aansluiting houdt rekening met een preferentieel traject van de leidingen.

De in de offerte weergegeven traject geeft na aanvaarding van de offerte aanleiding tot aanvraag van de eventuele nodige vergunningen bij de vergunningverlenende instanties. Onder meer bij het niet of niet tijdig verkrijgen van de nodige vergunningen kunnen trajectwijzigingen noodzakelijk zijn. 

Fluvius behoudt zich het recht voor de offerte te wijzigen naar aanleiding van noodzakelijke trajectwijzigingen. Op vraag van de Klant kan Fluvius toelichting geven bij de noodzaak tot trajectwijziging. Indien deze trajectwijzigingen een invloed hebben op de prijsstelling zullen deze als meer- of minprijs aangerekend worden.  

De Klant kan bij trajectwijziging, waarover hij door Fluvius geïnformeerd wordt, de aansluitingsaanvraag kosteloos annuleren ongeacht de status van de aansluitingsaanvraag. 

5.5 Uitvoeringsdatum van de Werken en de verplaatsing hiervan

Minstens twee weken voor de eventuele start van de Werken zal Fluvius de Klant contacteren om in onderling overleg de uitvoeringsdatum de Werken te bepalen. Fluvius zal zich naar best vermogen inspannen om de Werken op de overeengekomen datum uit te voeren. De uitvoeringsdatum kan steeds in onderling overleg verplaatst worden. 

Fluvius kan afwijken van de opgegeven uitvoeringsdatum. In voorkomend geval zal Fluvius trachten om de Klant tijdig te informeren over de verplaatsing van de uitvoeringsdatum. 

De verplaatsing van de uitvoeringsdatum kan als gevolg hebben dat er kosten aangerekend moeten worden voor de uitvoering van de aansluiting. Naargelang de verplaatsing op initiatief van de Klant of van Fluvius gebeurde, zijn onderstaande procedures van toepassing: 

 • als de uitvoeringsdatum verplaatst wordt op initiatief van de Klant zal Fluvius de Klant informeren dat de verplaatsing de aanrekening van kosten teweeg brengt. Hierna en als de Klant het wenst zal Fluvius een offerte opstellen. Na het opstellen van de offerte wordt de procedure zoals beschreven in artikelen 5.2 en verder toegepast;
 • als de uitvoeringsdatum verplaatst wordt op initiatief van Fluvius, zal Fluvius de eventuele (meer)kosten  voor de uitvoering van de aansluiting dragen die veroorzaakt worden door de verplaatsing van de uitvoeringsdatum. 

In het geval de Klant de uitvoeringstermijn uitstelt tot 1 jaar of meer na de datum van de goedkeuring van de offerte of de voorbereidende werken niet uitvoert binnen het jaar na aanvaarding van de offerte, vervallen de aansluitingsaanvraag en de rechten die er uit voortvloeien en moet de Klant een nieuwe offerte aanvragen en goedkeuren.

Artikel 6. Herroepingsrecht

De Klant die consument is in de zin van het Wetboek Economisch Recht heeft het recht om de overeenkomst zonder opgave van redenen kosteloos te herroepen binnen een termijn van 14 dagen nadat de aansluitingsaanvraag ingediend werd, zoals beschreven in artikel 5.1. 
Om het herroepingsrecht uit te oefenen, kan de Klant gebruik maken van het modelformulier (glasvezel.fluvius.be) of moet de Klant Fluvius via een ondubbelzinnige verklaring op de hoogte brengen van zijn herroeping. De verklaring wordt ingediend via de contactgegevens van Fluvius zoals terug te vinden op de website.

Artikel 7. Annuleren van de aansluitingsaanvraag op initiatief van de Klant en verval van eerdere aanvraag

Zonder afbreuk te doen aan de bepalingen van artikel 4 en bij een annulering van een aansluitingsaanvraag in het kader waarvan de Klant een offerte goedkeurde, kan Fluvius de reeds gemaakte kosten aanrekenen aan de Klant. 

Vanaf de aanvang van de realisatie van de Werken bij de Klant zelf of de voorbereidende werken op openbaar terrein, is annulering van de aansluitingsaanvraag niet meer mogelijk en moet in ieder geval het totaalbedrag van de goedgekeurde offerte betaald worden.

Opeenvolgende aanvragen met hetzelfde voorwerp hebben telkens het verval van de vorige aanvraag tot gevolg. 

Artikel 8. Toepasselijke tarieven 

De toepasselijke tarieven zijn deze die vermeld worden op de website glasvezel.fluvius.be. Bij ontstentenis van enige andere bepaling, gelden de tarieven die van toepassing zijn op het moment van de opmaak van de offerte door Fluvius. De tarieven kunnen op elk ogenblik gewijzigd worden.

Artikel 9. Belastingen en heffingen

De belasting op de toegevoegde waarde (btw) en andere bestaande of nieuwe belastingen, heffingen of retributies, van welke aard ook, die betrekking hebben op de Werken, zijn steeds ten laste van de Klant. 

Artikel 10. Supplementen, minwerken en vergoeding van prestaties bij niet-nakoming van de afspraken door de Klant

Meerwerken worden uitgevoerd na schriftelijk akkoord van de Klant. In dat geval worden de daaruit voortvloeiende meerkosten (supplementen) gefactureerd aan de Klant. Zulks geldt onder meer, maar niet hiertoe beperkt, inzake het grondwerk en noodzakelijke trajectwijzigingen bij het niet of niet tijdig kunnen bekomen van de nodige vergunningen of toelatingen. 

In het geval van minwerken kan de factuur tevens aangepast worden, echter enkel in het geval die minwerken effectief minkosten voor Fluvius betekenen.

In de hierna vermelde gevallen kan Fluvius een vergoeding aanrekenen die een compensatie inhoudt voor de geleverde prestatie (o.a. nutteloze verplaatsing) zonder dat dit evenwel een vordering tot vergoeding voor een eventuele hogere reële schade die Fluvius hierdoor lijdt uitsluit:

 • bij het ter plaatse komen op de afspraak is de Klant niet aanwezig;
 • er is niet voldaan aan de in de offerte gestelde voorwaarden (basisopstelling, afmetingen, aanvraagtermijnen…);
 • de voorbereidende werken werden niet of niet op afdoende wijze uitgevoerd waardoor de Werken niet kunnen uitgevoerd worden.

Deze vergoedingen zijn forfaitair bepaald. Het tarief wordt bekendgemaakt via de website van Fluvius. 

Artikel 11. Uitvoering van de Werken

Fluvius kan de Klant verzoeken om documenten of informatie mee te delen die hem in staat moeten stellen om het Werk te realiseren, zoals bijvoorbeeld, afpalingsplannen, nivelleringsplannen of opmetingsplannen van bestaande gebouwen of terreinen.  

Alle leidingen en installaties blijven, behoudens andersluidende afspraak, steeds eigendom van de betrokken Netbeheerder én onder het beheer van Fluvius. De leidingen en installaties die zich bevinden op het privéterrein of in de privé-gebouwen van de Klant worden in bewaring gegeven aan de Klant, die het risico draagt. De Klant heeft in de regel niet het exclusief recht op het gebruik van die infrastructuur.

De door de Klant te betalen bedragen in het kader van de offertes zijn een tussenkomst in de uitvoering van de Werken. Ze verschaffen de Klant geen eigendomsrecht noch enig recht op aanspraak tegenover wie dan ook over het materiaal dat functioneel deel uitmaakt van het distributienet of geplaatst wordt op openbaar domein.

Voor Werken die onder het toepassingsgebied van de wetgeving "tijdelijke en mobiele bouwplaatsen" (KB 25/02/2001) vallen, moet de Klant een veiligheidscoördinator ontwerp en verwezenlijking aanstellen. De Klant dient de gegevens van die veiligheidscoördinator aan Fluvius door te geven en vraagt hem/haar tevens contact met Fluvius op te nemen in verband met de veiligheidscoördinatie (o.a. risicoanalyses) van de werken.

Artikel 12. Aanrekening van de Werken

Indien van toepassing en voor zover de Klant een offerte goedkeurde, gebeurt de aanrekening van de prestaties na de realisatie van de Werken. 

Na de uitvoering van de aansluiting wordt een (eind-)factuur opgemaakt. Deze bevat het oorspronkelijke, goedgekeurde, offertebedrag én de eventuele supplementen voor prestaties waarvan de uitvoering pas tijdens de realisatie van de Werken noodzakelijk gebleken is, zoals bedoeld in artikel 10. 

Indien de uitvoering van de verschillende gevraagde Werken niet allen op hetzelfde ogenblik konden gerealiseerd worden, kunnen afzonderlijke facturen per uitgevoerd Werk opgemaakt en verstuurd worden.

Artikel 13. Betalingstermijn

De financiële rekening van Fluvius dient uiterlijk op de vervaldatum van de factuur gecrediteerd te worden met het gefactureerde bedrag en dit door overschrijving of door storting op het aangeduide rekeningnummer, tenzij andersluidende overeenkomst op de offerte of vermelding op de factuur. Bij gebreke aan vermelding van een vervaldatum, moet de factuur betaald worden binnen 30 dagen, te rekenen vanaf de datum van de factuur. 

Artikel 14. Laattijdige betaling door de Klant of laattijdige terugbetaling door Fluvius

Als de verschuldigde som 14 dagen na de vervaldatum of na het verstrijken van de betalingstermijn nog niet betaald is, verstuurt Fluvius een herinnering. Als de verschuldigde som 35 dagen na de vervaldatum alsnog onbetaald blijft, verstuurt Fluvius een niet-aangetekende ingebrekestelling. 
Ingeval Fluvius een bedrag verschuldigd is aan de Klant in verband met de door hem ingediende aansluitingsaanvraag, zijn dezelfde termijnen van toepassing.

Laattijdige betaling van één factuur door de Klant heeft voor gevolg dat alle andere facturen onmiddellijk opeisbaar zijn, ook al werd hiervoor desgevallend een afbetalingsplan (betaalovereenkomst) toegestaan. 

De bepalingen inzake wanbetaling zoals opgenomen in deze Algemene aansluitingsvoorwaarden, houden geen afstand in hoofde van Fluvius en de Netbeheerder in van het recht op integrale schadevergoeding en/of opschorting of beëindiging van de contractuele verhouding. 

Artikel 15. Wederzijdse aansprakelijkheidsregeling – schadevordering en kennisgeving

15.1 Wederzijdse aansprakelijkheidsregeling

Fluvius is niet aansprakelijk voor mogelijke virussen, als die, ondanks de genomen voorzorgsmaatregelen op de website glasvezel.fluvius.be, zouden voorkomen, en wijst alle aansprakelijkheid af voor enige schade die die virussen kunnen veroorzaken alsook voor de eventuele onbeschikbaarheid van de website ingevolge dergelijke virussen of ingevolge gerichte cyberaanvallen. 

Fluvius en de Klant zijn met betrekking tot de realisatie van de Werken tegenover elkaar slechts aansprakelijk voor de lichamelijke en de rechtstreekse materiële schade die veroorzaakt wordt door een aantoonbare fout in hun hoofde. In geen geval is de ene partij aansprakelijk voor de eventuele gevolgschade en immateriële schade die door de andere partij geleden wordt met betrekking tot de realisatie van de Werken. Onder ‘eventuele gevolgschade en immateriële schade’ wordt onder meer begrepen schade die voortvloeit uit bijzondere verbintenissen opgenomen door de aanvrager jegens derden (schadebedingen, forfaitaire boetes, “take or pay” clausules, …), buitencontractuele (schade)vorderingen van derden, gederfde winst, verlies van omzet, verlies van gegevens, verlies van een kans, reputatieschade, morele schade, …. . 
De maximale vergoeding waarop de betrokken Klant in totaal recht kan hebben, zal steeds beperkt zijn tot een bedrag dat overeenstemt met de kost van de aansluiting met een absoluut maximum van 25.000 EUR.

15.2 Schadevorderingen en kennisgeving

Indien Fluvius of de Klant schade lijdt, dient deze de andere binnen de tien dagen na de vaststellingen of feiten schriftelijk in kennis te stellen. 

De bewijslast van een vordering tot vergoeding omtrent de niet-conformiteit van de voorziene prestaties door Fluvius of schade veroorzaakt door Fluvius rust in zijn geheel op de Klant.

Klachten schorten de uit deze Algemene Aansluitingsvoorwaarden voortvloeiende verplichtingen niet op, daaronder tevens begrepen, maar niet hiertoe beperkt de betalingsverplichtingen.

Indien een partij enig recht of verhaalmogelijkheid uit deze overeenkomst voorlopig niet of slechts gedeeltelijk of laattijdig uitoefent, verhindert dit hem niet dit recht of deze verhaalmogelijkheid op een later tijdstip uit te oefenen. Bovendien sluiten de rechten en verhaalmogelijkheden voorzien in deze overeenkomst de door de wetgeving voorziene rechten en verhaalmogelijkheden niet uit.

Artikel 16. Alternatieve geschillenregeling

Indien de Klant een aansluitingsaanvraag indient en niet tevreden is over de door Fluvius uitgevoerde werken kan de Klant een klacht indienen bij Fluvius op verschillende manieren:

 • ofwel via het contactformulier op de website: glasvezel.fluvius.be
 • ofwel via de infolijn: 078 35 30 20
 • ofwel schriftelijk naar Fluvius, Brusselsesteenweg 199, 9090 Melle.

De klacht dient Fluvius te bereiken binnen de acht dagen nadat de Klant kennis heeft genomen van de feiten die er aan ten grondslag liggen.

Ingeval de Klant niet tevreden is over de afhandeling van de klacht over Fluvius, kan de Klant zich wenden tot de Ombudsdienst voor Telecommunicatie:

 • via de website www.ombudsmantelecom.be;
 • per gewone brief, Ombudsdienst voor telecommunicatie, Koning Albert II-laan 8 bus 3, 1000 Brussel;
 • per fax, op het nummer 02 219 86 59;
 • via indiening van de klacht in de kantoren van de Ombudsdienst tijdens de openingsuren (van 9.00 tot 17.00 uur).

De Klant die een aansluitingsaanvraag indient  en niet tevreden is over de door Fluvius uitgevoerde werken, kan een elektronische klacht indienen via het ODR-platform van de Europese Commissie op basis van de Verordening 524/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 21 mei 2013 betreffende onlinebeslechting van consumentengeschillen. De Klant kan daartoe gebruik maken van een elektronisch klachtenformulier, nl. http://ec.europa.eu/odr/.

Artikel 17. Toepasselijk recht – bevoegde rechtbank

Het Belgische recht is van toepassing op de verhouding tussen Fluvius, de Netbeheerders en hun Klanten.

Onverminderd de bepalingen van artikel 17, zullen alle geschillen betreffende de toepassing van deze Algemene Aansluitingsvoorwaarden die niet in der minne kunnen worden geregeld, behoren tot de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van de woonplaats of maatschappelijke zetel van de verweerder.

Goedgekeurd door de Raad van Bestuur van Fluvius System Operator CV op 01/10/2018 en gepubliceerd op de website glasvezel.fluvius.be op 05/08/2022.

Gebruik van overheidsinformatie

Deze website gebruikt overheidsinformatie verkregen onder de Gratis Open Data Licentie Vlaanderen v. 1.0.

Gebruik van persoonlijke gegevens

We gebruiken jouw gegevens enkel om nieuws i.v.m. het Fluvius-glasvezelnetwerk te versturen. We geven jouw gegevens niet door aan derden, en houden deze enkel bij tot je je uitschrijft. Meer informatie over hoe jouw persoonsgegevens verwerkt worden door Fluvius kan je lezen in onze Privacyverklaring. Je kan zich altijd afmelden op de nieuwsbrieven via de link ‘afmelden’ die je onderaan iedere e-mail van Fluvius zal vinden.

Fluvius zal jouw persoonsgegevens enkel verzamelen voor de uitvoering van jouw aansluiting op het Fluvius-glasvezelnetwerk. Meer informatie over hoe jouw persoonsgegevens verwerkt worden door Fluvius kan je lezen in onze Privacyverklaring.

Algemene voorwaarden glasvezel.fluvius.be 

Bezoek je onze website glasvezel.fluvius.be? Dan aanvaard je de onderstaande algemene voorwaarden, zonder enig voorbehoud. Fluvius kan deze voorwaarden op elk ogenblik wijzigen.

Beheer van de website

Deze website is eigendom van en wordt beheerd door Fluvius System Operator cv (‘Fluvius’), met maatschappelijke zetel te Brusselsesteenweg 199, 9090 Melle. BTW BE 0477.445.084 - RPR Gent, afdeling Gent. 

Het algemene telefoonnummer is 078 35 35 34.

Gebruik van de website en beperking van de aansprakelijkheid 

Met deze website wil Fluvius aan zijn bezoekers algemene informatie verschaffen. 

Ongeoorloofd gebruik

De bezoeker verbindt zich ertoe deze website te gebruiken mits naleving van alle wettelijke, reglementaire en/of contractuele bepalingen. Hij/zij mag de site niet gebruiken op een manier die de belangen van Fluvius zou kunnen schaden.

Bescherming van de intellectuele rechten op de site en haar inhoud

De intellectuele eigendomsrechten van Fluvius beschermen de beschikbare informatie op deze website, haar architectuur en haar samenstelling. Het gaat daarbij met name (maar niet uitsluitend) om foto's, teksten, gegevens, logo's, slogans, handelsnamen ….            

Behoudens voorafgaande en schriftelijke toestemming van Fluvius of van de eventuele andere rechthebbenden, is elke reproductie, verhuur, uitlening, radio-omroep of gebruik voor openbare uitvoering van deze site en haar inhoud, door om het even welk middel, verboden.      

Beperkte uittreksels van de inhoud van deze website mogen evenwel persoonlijk worden gebruikt zonder voorafgaande toestemming, mits de bron uitdrukkelijk en duidelijk wordt vermeld. Die publicatie mag dan in geen geval en op geen enkele wijze worden vergoed. 

Regeling van geschillen

Op de bovenstaande algemene gebruiksvoorwaarden is het Belgisch recht van toepassing, dat valt onder de bevoegdheid van de rechtbanken van Gent.